فعالیت های سیستم اطلاعات مکانی در برق منطقه ای اصفهان

شکل 1- نمایش شماتیک زیر بخشهای مختلف یک سیستم اطلاعات مکانی

 

شرح خدمات کارشناس سیستم GIS

بخش تامین اطلاعات

اهم وظائف این بخش بصورت اختصار عبارتست از:

 • اخذ اطلاعات گرافیکی (نقشه ای) پایه مورد نیاز، افزودن لایه های اطلاعاتی و غنی سازی محتوای اطلاعات:

این وظیفه از طریق روشهای مختلف نقشه برداری شامل: نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری، سنجش از دور و ... انجام می شود. این اطلاعات یکی از زیر ساختهای اساسی هر سیستم اطلاعات مکانی می باشد.

 • اخذ اطلاعات توصیفی مورد نیاز:

اطلاعات توصیفی دقیق و صحیح و کارآمد از نقاط قوت و زیرساختهای اساسی هر سیستم اطلاعاتیمی باشد. تهیه، تامین و آماده سازی اطلاعات توصیفی مفید یکی از مهمترین وظائف این بخش می باشد.

 • کنترل و حذف خطاها، ویرایش و بطور کلی ساماندهی اطلاعات (نقشه ای و توصیفی)

قابلیت اعتماد به یک سیستم اطلاعات مکانی کلید موفقیت آن می باشد. این قابلیت اعتماد بدست نخواهد آمد مگر با نظارت و کنترل دقیق و با برنامه بر روند تهیه دادها و بکار گیری آنها در سیستم. این کنترلها یکی دیگر از وظائف کلیدی این بخش می باشند.

 • برقراری تمهیدات لازم جهت بهنگام نگه داشتن اطلاعات براساس یک برنامه دقیق و مدون

بخش مدیریت اطلاعات

اهم وظائف این بخش به اختصار عبارتند از:

 • ایجاد، راه اندازی، استقرار و مدیریت نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای حفظ نگهداری و مدیریت اطلاعات مکانی و توصیفی در قالب پایگاههای داده و نرم افزار های مورد نیاز برای ارائه خدمات پرسش و پاسخ مورد نیاز بخشهای مختلف دیگر. به عنوان مثال این فرآیند می تواند بصورت مرکزی یا بصورت توزیع شده صورت پذیرد.

بخش آنالیز داده ها

اهم وظائف این بخش عبارتند از:

 • شناخت و امکانسنجی انجام پروژه های مختلف
 • مدلسازی و طراحی لازم برای انجام آنالیز ها
 • اجرای آنالیز با استفاده از نرم افزار های تجاری موجود یا توسعه نرم افزارهای احتمالی مورد نیاز برای عملیاتی کردن برخی از آنالیز های متداول در بخشهای مختلف

بخش کارتوگرافی و ارائه خروجی

اهم وظائف این بخش عبارتند از:

 • آماده سازی کارتوگرافیکی محصولات نقشه ای متناسب با کاربران مختلف
 • تهيه و انتشار نقشه های مکانیاب، راهیاب، توریستی و کلاً انواع اطلسهای مورد نیاز کاربران عام و خاص و شهروندان
 • آماده سازی و تنظیم آرشیو اطلاعات موجود جهت همکاری با زیر سیستم بازرگانی و فروش محصولات.
 • چاپ تکثیر و انتشار هرنوع محصول اطلاعات مکانی
تاریخ بروزرسانی: 1395/06/21
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms