بخش توليد

قدرت نصب شده
فعاليتهاي بخش توليد در منطقه ي اصفهان توسط نیروگاههایی انجام مي شود كه ظرفيت اسمي نصب شده آنها در پايان سال 1396 به 6101.8 مگاوات رسيده است. شايان ذكر است حدود 15درصد قدرت نصب شده‌ي نيروگاهي منطقه تحت مديريت شركت برق منطقه اي اصفهان، حدود 18 درصد زير پوشش سازمان آب منطقه اي اصفهان  و حدود 67 درصد تحت مديريت بخش خصوصي مي‌باشد.

 

ردیف نام نیروگاه ظرفیت اسمی(MW) ظرفیت عملی(MW) درصد از کل ظرفیت اسمی
1 اصفهان 835 830 14
2 شهید محمد منتظری 1600 1592 26
3 هسا 87.6 64.5 1
4 سد زاینده رود 55.5 55.5 1
5 سد کوهرنگ 39.3 39.3 1
6 فولاد مبارکه 309 290 5
7 ذوب آهن اصفهان 274 222 4
8 جنوب اصفهان 954 754 16
9 کاشان 324 255 5
10 زواره 484 440 8
11 سد کارون 4 1000 1000 16
12 تولید پراکنده اصفهان 139.4 85.9 3
جمع 6101.8 5634.2 100

 

توليد انرژي الكتريكي

در سال 1396 كل توليد انرژي الكتريكي نيروگاههاي تحت مديريت و غير مديريت شركت برق منطقه اي اصفهان به 27676.8 ميليون كيلووات ساعت و به شرح زير بالغ گرديد.

سهم توليد انرژي الكتريكي با توجه به نيروگاههاي منطقه اصفهان به قرار زير مي باشد:

  • واحدهاي نيروگاهي تحت مدیريت برق منطقه اي اصفهان 14.2 درصد از كل
  • واحدهاي نيروگاهي سازمان آب منطقه اي اصفهان 4.7 درصد از كل
  • واحدهاي نيروگاهي صنايع فولاد مباركه و ذوب آهن 10.4 درصد از كل
  • واحدهاي نيروگاهي پراکنده 1 درصد از كل
  • واحدهاي نيروگاه هاي خصوصي اصفهان 69.7 درصد از كل
 
ردیف نام نیروگاه تولید کل میلیون ( میلیون کیلووات ساعت) درصد از کل درصد رشد نسبت به سال قبل
1 اصفهان 3880.6 14 43.1
2 شهید محمد منتظری 11369.8 41.1 18.6
3 هسا 50.5 0.2 11.4 -
4 سدزاینده رود 113.1 0.4 3.3
5 سد کوهرنگ 31.7 0.1 28.9 -
6 فولاد مبارکه 1043.7 3.8 22.6 -
7 ذوب آهن اصفهان 1837.2 6.6 55.5
8 جنوب اصفهان 3912.2 14.1 8.3
9 کاشان 1175.9 4.2 6.1
10 زواره 2837 10.3 6.3 -
11 سد کارون 4 1169.2 4.2 27.2 -
12 تولید پراکنده اصفهان 255.9 1 6.6
جمع 27676.8 100  

 

انرژي سرانه توليدي در منطقه در سال 1396 به 3837.9 كيلووات ساعت رسيد كه نسبت به سال 1395، 11.9 درصد افزایش داشت.

تاریخ بروزرسانی: 1397/04/16
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms