دبیرخانه شورای پایایی
اعضا:
ابراهيم كريمي
عليرضا كرمي
روزبه ترك زاده
ابراهيم اكبري
هومن نصرآزاداني
 

نشاني: اصفهان، خيابان چهار باغ بالا، شركت برق منطقه اي اصفهان

كد پستي: 8173751387
تلفن:  36271685-031
           031-36934531
نمابر:  36271685-031
پست الكترونيك: erecrc@erec.co.ir


ارتباط با دبیرخانه شورای پایایی
   
 
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms