الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - پست انتقال
 
پروژه افزایش ظرفیت پست انتقال
  enteghal1 (دریافت فایل)
enteghal1.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 1.53 MB تعداد دریافت : 153 بار 
احداث پست انتقال
  enteghal2 (دریافت فایل)
enteghal2.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 2.52 MB تعداد دریافت : 167 بار 
انتقال GIS
  enteghal3 (دریافت فایل)
enteghal3.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 2.06 MB تعداد دریافت : 140 بار 
توسعه و افزایش ظرفیت پست انتقال
  enteghal4 (دریافت فایل)
enteghal4.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 1.26 MB تعداد دریافت : 150 بار 
توسعه قطر پست های انتقال
  enteghal5 (دریافت فایل)
enteghal5.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 244.66 KB تعداد دریافت : 120 بار 
الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - پست فوق توزیع
 
افزایش ظرفیت 63-20
  AFZAYESHZARFIAT6320 (دریافت فایل)
AFZAYESHZARFIAT6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 364.07 KB تعداد دریافت : 126 بار 
احداث پست 63-20
  EHDAS6320 (دریافت فایل)
EHDAS6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 390.60 KB تعداد دریافت : 143 بار 
پست های فیوزی 63-20
  feyozi6320 (دریافت فایل)
feyozi6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 446.66 KB تعداد دریافت : 126 بار 
پست فوق توزیعGIS 63-20
  GIS6320 (دریافت فایل)
GIS6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 358.14 KB تعداد دریافت : 130 بار 
پست سیار 63-20
  SAYAR6320 (دریافت فایل)
SAYAR6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 956.38 KB تعداد دریافت : 128 بار 
توسعه بی خط 63-20
  TOSEBAY63-20 (دریافت فایل)
TOSEBAY63-20.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 325.24 KB تعداد دریافت : 145 بار 
توسعه فیدرخانه پست 63-20
  TOSEFEDERKHANEH6320 (دریافت فایل)
TOSEFEDERKHANEH6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 1.21 MB تعداد دریافت : 168 بار 
الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - خطوط انتقال
 
تونل خط قطعه A
  tonelA (دریافت فایل)
tonelA.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 128.41 KB تعداد دریافت : 128 بار 
اتصالات خطوط انتقال
  EtesalatKhototEnteghal (دریافت فایل)
EtesalatKhototEnteghal.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 244.55 KB تعداد دریافت : 137 بار 
احداث خطوط انتقال
  EHDASKHOTOTENTEGHAL (دریافت فایل)
EHDASKHOTOTENTEGHAL.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 320.68 KB تعداد دریافت : 154 بار 
الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - خطوط فوق توزیع
 
کابل 63
  cable63 (دریافت فایل)
cable63.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 244.10 KB تعداد دریافت : 160 بار 
احداث خطوط فوق توزیع
  EHDASKHOTOTFOGHTOZIEr (دریافت فایل)
EHDASKHOTOTFOGHTOZIEr.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 372.07 KB تعداد دریافت : 142 بار 
اتصالات خطوط فوق توزیع
  EtesalatKhototfoghtozi (دریافت فایل)
EtesalatKhototfoghtozi.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 285.51 KB تعداد دریافت : 128 بار 
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms