شماره تلفن هاي ضروري

 ليست شماره تلفنهاي شركت برق منطقه‌اي اصفهان
 

قسمت فاكس تلفن ايميل     
 مركز تلفن
-
36244002-9  
 دفتر مديريت عامل
36242514
36260733-4  
 دفتر حراست امور محرمانه
36248249
36275370  
دفتر روابط عمومي
36260742
36277522  
دفتر معاونت بهره برداري
37882090
37882080  
 دفتر معاونت مالي و پشتيباني
36244361
36288102  
 دفتر معاونت برنامه‌ريزي و تحقيقات
36275005
36275005  
 دفتر معاونت منابع انساني
36242029
36242029  
 دفتر معاونت طرح و توسعه
36244236
36279285  
 دفتر بازار برق
36261644
36280014  
 دفتر طرح‌هاي نيروگاههاي پراكنده
36241678
36241678  
 دبيرخانه
36244022
36934286  
امور بازنشستگي
36243710
36278700  
 كارگزيني و رفاه
36243710
36272168  
ستاد خبري دفتر حراست و امور محرمانه 36248249 36280462
3000290103(SMS)
khabar@erec.co.ir

 

 ليست شماره تلفنهاي ستاد شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

قسمت تلفن
تلفن خانه 36613011-13
دفتر حراست 36220852
دفتر روابط عمومي 36623161
دفتر روابط عمومي (تلفن گو‌يا) 36629502
دفتر روابط عمومي (فاكس) 36632801
دفتر خدمات مشتركين و روابط عمومي 36635296

 

  ليست شماره تلفنهاي ستاد شركت توزيع برق استان اصفهان

قسمت تلفن
 مركز تلفن 36273011-14
روابط عمومي و پيغام گير 36278682
 دفتر حراست 36270033
 پايگاه كامپيوتري قبوض 36632113
 انفورماتيك 36286900

 
  منبع :دفتر روابط عمومي

تاریخ بروزرسانی: 1397/05/16
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms v 5.0.1