خط6 مداره 63کیلوولت پست 400 سپاهان_مهر1396

تعداد رای :   2
پست 230کیلوولت gis صفه_بهمن 1397

تعداد رای :   2805
خط 400 کیلوولت منشعب از پست هاتف _شهریور 1398

تعداد رای :   2637
پست 400 به 63 کیلوولت هاتف _شهریور1398

تعداد رای :   2480
پست 400 به 63 کیلوولت هاتف _اردیبهشت1398

تعداد رای :   2331
خط 230 کیلولت نیروگاه اصفهان به پست کهندژ_بهمن97

تعداد رای :   2193
پست 400 کیلوولت لردگان _بهمن 1395

تعداد رای :   2152
پست 63 کیلوولت آلونی_مرداد 1384

تعداد رای :   1987
نیروگاه بادی صفه_اسفند 97

تعداد رای :   1870
نیروگاه و پست سد زاینده رود_خرداد96

تعداد رای :   1728
پست 400 به 63 کیلوولت هاتف _شهریور1398

تعداد رای :   1591
پست 400 به 63 کیلوولت هاتف _شهریور1398

تعداد رای :   1469
پست 400 به 63 کیلوولت هاتف _شهریور1398

تعداد رای :   1326
پست 400نیروگاه شهید منتظری _تیر1385

تعداد رای :   1156
پست 400نیروگاه شهید منتظری _تیر1385

تعداد رای :   1012
پست 400نیروگاه شهید منتظری _تیر1385

تعداد رای :   867
خط400 کیلوولت مهاری نیروگاه چهلستون به سورمق_آذر86

تعداد رای :   741
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   604
خط 400 کیلوولت پست هسنیجه -خرداد 99

تعداد رای :   473
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   349
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   232
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   113
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   2930
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   2759
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   2595
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   2444
خط 63 کیلوولت آلونی به لردگان _مرداد1384

تعداد رای :   2289
خط400 کیلوولت مهاری نیروگاه چهلستون به سورمق_آذر86

تعداد رای :   2
خط 400 کیلوولت چهلستون _آذر 1383

تعداد رای :   2080
خط 63 کیلوولت خور و بیابانک _آذر 1383

تعداد رای :   1941
خط 400 کیلوولت چهلستون _آذر 1383

تعداد رای :   1799
پست 63کیلوولت gis شهید چمران_شهریور 1398

تعداد رای :   1654
نیروگاه بادی صفه _آبان 1392

تعداد رای :   1530
نیروگاه شهید منتظری _تیر1385

تعداد رای :   1397
پست 400 به 63 کیلوولت داران _مرداد1394

تعداد رای :   1241
پست 230به63کیلوولت شهید کاظمی_دیماه 86

تعداد رای :   1082
نیروگاه اصفهان _ آبان1388

تعداد رای :   937
نیروگاه اصفهان _ آبان1388

تعداد رای :   800
نیروگاه اصفهان _ آبان1388

تعداد رای :   673
نیروگاه شهید منتظری _مرداد 1382

تعداد رای :   539
ستاد برق منطقه ای اصفهان _خرداد 91

تعداد رای :   412
ستاد برق منطقه ای اصفهان _خرداد 91

تعداد رای :   291
ستاد برق منطقه ای اصفهان _خرداد 91

تعداد رای :   175
ورودی برق منطقه ای اصفهان _اردیبهشت 95

تعداد رای :   59
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 5.0.1